Historiek Probus

                                                                                                          

 

 

 

 

1. Het ontstaan van de Probus beweging.

De Probus beweging vindt haar oorsprong in de Engelse Rotary gemeenschap. In het jaar 1965  ontstond in de schoot van de Rotaryclub van Welwyn Garden City in Londen het idee om ter plaatse een lunchclub voor gepensio- neerden op te richten. In hun actief leven hadden ze niet de gelegenheid gehad om zelf sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

Op uitnodiging van de Rotarier Fred Carnhill kwamen 33 gepensioneerden, die geen lid waren geweest van een service-club, samen en bevestigden hierdoor de behoefte aan nieuwe en regelmatige contacten met lotgenoten. Het gevolg was dat in Welwyn Garden City de Campusclub (genoemd naar de vergaderplaats) werd opgericht met aanvankelijk 45 leden die geregeld voor de lunch bijeenkwamen, gevolgd door een voordracht door één van de leden.

Het enthousiasme van de leden van deze eerste lunchclub voor senioren was zo groot dat ook andere Rotaryclubs initiatieven ontwikkelden tot sponsoring van clubs voor de niet-leden gedachte. Zo werd in 1966, op initiatief van Rotarier Harold Blanchard, lid van de voormelde Rotaryclub, een andere soortelijke club werd gesticht onder de naam Probus. Het enthousiasme van de leden van deze eerste lunchclub voor senioren was zo groot dat andere Rotaryclubs initiatieven namen tot sponsoring van Probusclubs voor niet-leden van serviceclubs die de leeftijd van 55 jaar hadden overschreden.

 

2. De stichting van Probus in België 

George Dick, voorzitter van Rotaryclub Antwerpen Ring, leerde Probus kennen in het begin van de tachtiger jaren, langs vrienden in Engeland, die hem enthousiast vertelden over Probus. Omdat Probus op dat ogenblik al actief was in Nederland, heeft hij hun stichter Herman W. Herwig uitgenodigd om het verhaal van de stichting van Probus in Nederland te doen voor zijn Rotaryclub met het bekende gevolg: op 26 januari 1984 werd de eerste Belgische Probusclub opgericht in Antwerpen. Later heeft G. Dick het ontluikende Belgische Probus eveneens voorgesteld aan andere Belgische Rotaryclubs en op deze wijze heeft Probus zich verder landelijk verspreid. George Dick overleed op 15 april 2017. George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. Vanaf het begin heeft George Dick een coördinerende (Nationale coördinator) taak op zich genomen, o.m. door het opstellen en verspreiden van clublijsten en door op te treden als bemiddelaar bij het vastleggen van plaats en datum voor de jaarlijkse Nationale Probusdag. Hij werd daar aanvankelijk in bijgestaan (1984 - 1992) door Robert (Bob) Horion (†), die helaas vroegtijdig overleed, Leslie Peeters (†), André Haumont (†), Stany Verougstraete (†). De taak van Nationale Coördinator werd vervolgens en achtereenvolgens overgenomen door Stany Verougstraete (†), Jacques Vanden Berghe (†), Louis Croonen (†), Wilfried Samson, Paul De Preter (†), Claudine Higuet, Yvan Vandewalle ,  Gauthier De Brabandere en vanaf 2022 door Jean-Paul Pannekoek.

 

3. Coördinatie- en Informatiecentrum van Probus in België (C.I.C.).

Met ingang van 1 januari 2001 is een Coördinatie- en Informatiecentrum (C.I.C. PROBUS BELGIUM and Luxemburg) opgericht door Nationale Coördinator (N.C.) Stany Verougstraete (†), lid van Probusclub Dendermonde en  operationeel geworden. Het C.I.C. wil in de eerste plaats een inlichtingencentrum zijn ten dienste van de clubs en daarnaast een instelling die kan helpen bij de coördinatie bij grote manifestaties. Het C.I.C. kan elektronisch geraadpleegd worden op https:/www.probus-belguim.be

Zoals de naam al suggereert, is het C.I.C. in de eerste plaats een centrum van informatie ten dienste van de clubs.Het Comité was to in 1993 aanvankelijk samengesteld uit 5 leden: de nationale coördinator en 4 regionale coördinatoren. De regionale coördinatorenstarters waren Leslie Peeters (†), Robert (Bob) Horion (†), André Haumont (†), Stany Verougstraete (†) (1984 - 1992). In 2001 werden er wegens een schaalvergroting 2 regio's bij gecreëerd.  Dit had tot gevolg dat er 2 regio coördinatoren bijkwamen (4 Nederlandse en 2 Franstalige) nl Jacques Vanden Bergh (†) en Paul Woltrin (†) en kwam het aantal C.I.C. leden op 7. Binnen het C.I.C. is het aantal co-ördinatoren  in verhouding tot het aantal clubs per regio.  De nationale coördinator wordt geacht tweetalig te zijn. Het Comité komt ten minste 4 keer per jaar bijeen en de leden trachten alle vergaderingen bij te wonen.  

 

4. Verdere ontwikkeling van Propbus België.

Anno 2021 zijn er in België 118 clubs met een 4200 leden. Wereldwijd overschrijdt PROBUS 5000 clubs en telt op heden meer dan 425.000 leden.PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee.

Bij het stichten van een nieuwe Probusclub zal de stichtende peterclub, contact opnemen met het C.I.C. PROBUS BELGIUM, zodra het initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is. Het C.I.C dient formeel zijn akkoord te bevestigen met de oprichting van een nieuwe club. De nationale co-ordinator of een regionale coördinator zal op zijn beurt de bestaande Probusclubs uit de betrokken regio inlichten.

De initiatiefnemer zal een groep personen bijeen-brengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap beantwoorden. Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club.Pas wanneer de nieuwe Probusclub voldoet aan de door het C.I.C. gestelde criteria kan zij gecharterd worden. Zij stuurt hiertoe de vraag om toestemming om gecharterd te worden en om het recht het logo en de naam Probusclub te gebruiken naar de nationaal coördinator die deze vraag voorlegt aan het C.I.C.

 

5. Betekenis en doel van Probus.

“PROBUS”, is een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels, – Association of retired PROfessional and BUSiness-people .Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten.

Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap is en hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschaps-banden te smeden.

Deze personen, met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.

Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven, ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het Coördinatie- en Informatiecentrum C.I.C. Probus-Belgium.

 

 

 Nationale coördinator

 Pannenkoek Jean-Paul

 nc@probus-belgium.be

Regio coördinator West Vlaanderen

 Goddaer Annie

 rc1@probus-belgium.be

Regio coördinator Oost Vlaanderen

 Galle Antoon

 rc2@probus-belgium.be

Regio coördinator Antwerpen

 Roger Dommisse

 rc3@probus-belgium.be

Regio coördinator Vlaams-Brabant & Limburg - Brussel (Nl)

 Frederik Deca

 rc4@probus-belgium.be

Regio coördinator Brabant - Wallon / Hainaut / Bruxelles (Fr)

 J. Claude Desrousseaux

 rc5@probus-belgium.be

 Regio coördinator Namur / Liège / Luxembourg

 Jean-Louis Luyckx

 rc6@probus-belguim.be

 Nationaal Secretaris

 Dominique Brocorens

 secretary@probus.be

 Redacteur CIC Info

 Jacques Van Damme

 cicinfo@probus-belgium.be

 Financiën - Nationaal

 Thomas Alain

 cfo@probus-belgium.be

 Webshop

 Paul De Meester

 webshop@probus-belguim.be

 Nationale Webmaster / ICT

 Karel Van Compenolle

 webmaster@probus-belgium.be

 

   

DE NATIONALE COÖRDINATOR

De nationale coördinator coördineert de activiteiten en zit de vergaderingen voor van het C.I.C. De wijze van aanstelling, duur van het mandaat, functies en verantwoordelijkheden van de nationale coördinator, zijn hieronder samengevat.

 

1 FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE NATIONALE COÖRDINATOR

Hij organiseert de vergaderingen van het C.I.C. en bepaalt de dagorde.

Hij is verantwoordelijk voor het secretariaat (buiten het deel dat gedelegeerd wordt aan de regionale coördinatoren of andere personen).

Hij onderhoudt de relaties met de buitenlandse clubs.

Hij komt, indien nodig, tussenbeide om geschillen op te lossen of steun te verlenen aan de clubs. Dit zal uitsluitend gebeuren op uitdrukkelijk verzoek van het C.I.C. of van de betrokken regionale coördinator.

Hij delegeert de andere taken van het C.I.C. en waakt over de goede uitvoering ervan.

Hij is verantwoordelijk voor de redactie, de goede uitvoering en de verzending van het trimestrieel infoblad C.I.C. INFO.

Hij is verantwoordelijk voor de financiën en geeft opdracht voor de betalingen.

Hij kan volgende taken delegeren aan andere personen, al dan niet lid van het C.I.C.

  • de normale taken van een secretaris-penningmeester.
  • een tweede handtekening bij de bank.
  • de vertaling van teksten voortkomend van het C.I.C.
  • de opstelling van het jaarboek en het beheer van de bijbehorende        databank.
  • de opstelling en het beheer van de website www.probus-belgium.be
  • het bijhouden van de gegevens voor de verzekering, enz.

Deze lijst is niet limitatief.

2 DUUR VAN HET MANDAAT VAN NATIONALE COÖRDINATOR

Zonder andere vermelding bij het begin van het mandaat is de duur ervan bepaald op 2 jaar. Het kan eventueel maximum eenmaal worden verlengd.

Men zal er over waken dat de nationale coördinator niet langer dan zes jaar een functie in het C.I.C. waarneemt, zijn jaren als regionaal coördinator meegerekend.

 

3 AANSTELLING VAN DE NATIONALE COÖRDINATOR

Hij zal steeds verkozen worden onder de leden van het C.I.C.

Er zal altijd rekening worden gehouden met zijn kennis van de tweede landstaal, zijn ervaring op gebied van informatica en met zijn leeftijd.

Ten laatste tussen 6 en 9 maanden vóór het einde van het mandaat van de nationale coördinator, zal men tot de aanduiding van zijn opvolger overgaan.

Er is geen post voor de uittredende nationale coördinator voorzien. De nationale coördinator verlaat dus het C.I.C. aan het einde van zijn mandaat.

uiten zijn collegiale functies en bevoegdheden in het C.I.C., en de functies gedelegeerd door de Nationale Coördinator, zal de Regionale Coördinator de Nationale Coördinator vertegenwoordigen op manifestaties van clubs uit zijn regio en er de bevoorrechte band zijn met het  C.I.C., clubs bezoeken om eventuele geschillen te regelen, medewerking verlenen bij de voorbereiding van de Nationale Probusdag en bij de  oprichting van nieuwe clubs, enz.

 

DE REGIONALE COÖRDINATOR.

 

1. AANSTELLING VAN DE REGIONALE COÖRDINATOR

Zodra een vacature voor de functie van regionaal coördinator in het vooruitzicht wordt gesteld, zal de nationale of de regionale coördinator, in naam van het C.I.C., een schriftelijke oproep voor kandidaatstelling richten tot de clubvoorzitters uit de betrokken regio. De  uittredende Regionale Coördinator of, indien niet mogelijk, de Nationale Coördinator of een andere Regionale Coördinator, zal de weerhouden kandidaten interviewen. De Nationale Coördinator wordt op de hoogte gebracht van de gesprekken, en zal indien nodig, de weerhouden kandidaat ontmoeten. Het C.I.C. wordt over de inhoud van de gesprekken geïnformeerd en neemt de uiteindelijke beslissing. Zoals voor de keuze van nationaal coördinator zal rekening gehouden worden met zijn kennis van de tweede landstaal, met zijn noties  betreffende informatica en met zijn leeftijd. De toekomstige regionale coördinator wordt aan de leden van het C.I.C. voorgesteld uiterlijk tijdens de laatste comitévergadering waaraan wordt deelgenomen door de uittredende coördinator.

 

2. FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE REGIONALE COÖRDINATOR.

Buiten zijn collegiale functies in de schoot van het C.I.C., en de functies gedelegeerd door de nationale coördinator, zal de regionale coördinator de nationale coördinator vertegenwoordigen op manifestaties van clubs uit zijn regio en er de bevoorrechte band zijn met het C.I.C., clubs bezoeken om eventuele geschillen te regelen, medewerking verlenen bij de voorbereiding van de Nationale Probusdag en bij de oprichting van nieuwe clubs, enz.

 

3. DUUR VAN HET MANDAAT VAN DE REGIONALE COÖRDINATOR.

Teneinde een regelmatige vervanging van de regionale coördinatoren te verzekeren, is het wenselijk dat iedere 2 jaar ook 2 regionale coördinatoren worden vervangen. De duur van het mandaat is bepaald op minstens 2 jaar en is 2 maal hernieuwbaar. Alle mandaten nemen een aanvang op 1 januari.