Historiek

                                                                                                               

 

           

 

 

HISTORIEK EN ONTWIKKELING VAN PROBUS

In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en oprichter van het C.I.C. in 2001, volgde hem in deze functie op van 2000 tot 2005.

Wereldwijd overschrijdt PROBUS 5000 clubs en telt op heden meer dan 425.000 leden. In België zijn er op dit ogenblik 115 clubs met meer dan 4100 leden.

PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee.

Bij het stichten van een nieuwe Probusclub zal de stichtende peterclub, contact opnemen met het C.I.C. PROBUS BELGIUM, zodra het initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is. Het C.I.C dient formeel zijn akkoord te bevestigen met de oprichting van een nieuwe club. De nationale co-ördinator of een regionale coördinator zal op zijn beurt de bestaande Probusclubs uit de betrokken regio inlichten.

De initiatiefnemer zal een groep personen bijeen-brengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap beantwoorden. Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club.
Pas wanneer de nieuwe Probusclub voldoet aan de door het C.I.C. gestelde criteria kan zij gecharterd worden. Zij stuurt hiertoe de vraag om toestemming om gecharterd te worden en om het recht het logo en de naam Probusclub te gebruiken naar de nationaal coördinator die deze vraag voorlegt aan het C.I.C.

 

BETEKENIS EN DOEL VAN PROBUS

“PROBUS”, een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels, – Association of retired PROfessional and BUSiness-people – werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club Caterham : Harold Blanchard.

Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten.

Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap is en hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschaps-banden te smeden.

Deze personen, met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.

Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven, ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het Coördinatie- en Informatiecentrum C.I.C. Probus-Belgium.

 

C.I.C.

Het "Centrum van informatie en coördinatie", afgekort CIC, werd opgericht in zijn huidige vorm in januari 2001 door Stany Verougstraete van de PROBUS club Dendermonde.
Zoals de naam al suggereert, is het C.I.C. in de eerste plaats een centrum van informatie ten dienste van de clubs.
Het Comité is samengesteld uit 7 leden: de nationale coördinator en 6 regionale coördinatoren (4 Nederlandse en 2 Franstalige). Binnen het C.I.C. is het aantal coördinatoren in verhouding tot het aantal clubs per regio.
De nationale coördinator wordt geacht tweetalig te zijn.
Het Comité komt ten minste 4 keer per jaar bijeen en de leden trachten alle vergaderingen bij te wonen.

Overzicht C.I.C. & Steundiensten 2019 - 2020

 Nationale coördinator  Gauthier De Brabandere  nc@probus-belgium.be
 Regio coördinator West Vlaanderen  Joos Waelkens  rc1@probus-belgium.be
 Regio coördinator Oost Vlaanderen  Jean-Paul Pannekoek  rc2@probus-belgium.be
 Regio coördinator Antwerpen  Roger Dommisse  rc3@probus-belgium.be
 Regio coördinator Limburg / Vlaams-Brabant / Brussel  Frederik Deca  rc4@probus-belgium.be
 Regio coördinator Brussel / Waals Brabant / Henegouwen  Jean-Claude Desrousseraux  rc5@probus-belgium.be
 Regio coördinator Namen / Luik / Luxemburg  Jean-Louis Luyckx  rc6@probus-belguim.be
 Secretaris  Paul De Meester  secretary@probus.be
 Redacteur CIC Info  Jacques Van Damme  cicinfo@probus-belgium.be
 Financiën  Gauthier De Brabandere  cfo@probus-belgium.be
 Webshop  Paul De Meester  webshop@probus-belguim.be
 Webmaster  Karel Van Compenolle  webmaster@probus-belgium.be

 

 

DE NATIONALE COÖRDINATOR

De nationale coördinator coördineert de activiteiten en zit de vergaderingen voor van het C.I.C.

De wijze van aanstelling, duur van het mandaat, functies en verantwoordelijkheden van de nationale coördinator, zijn hieronder samengevat.

 

REGIO 4    LIMBURG / VLAAMS-BRABANT/ BRUSSEL

Coördinator : Frederik Deca                 rc4@probus-belgium.be

RICT : Theo Cornelis                           rict4@probus-belgium.be

NR

NAAM

OPGERICHT

CONTACT

WEBSITE

33

 Aarschot

17/11/1990

 aarschot@probus-belgium.be

 www.probusclub-aarschot.be

85

 Bilzen-Alden Biesen

10/12/2002

 bilzen-alden.biesen@probus-belgium.be

 
118

 Broeksele

15/11/2018    

104

 Diest

19/04/2011

 diest@probus-belgium.be

 www.probus-diest.be

29

 Genk

08/06/1990

 genk@probus-belgium.be

 

81

 Genk-Kattevennen

22/01/2002

 kattevennen@probus-belgium.be

 

68

 Genk-Martinus

24/03/1997

 genk-martinus@probus-belgium.be

 

18

 Halle

 24/04/1989

 halle@probus-belgium.be

 probushalle.wordpress.com/

30

 Hasselt van Veldeke

13/06/1990

 hasselt-vanveldeke@probus-belgium.be

 probusclub-hasseltvanveldeke.be/

39

 Hasselt-Don Christoph

 07/10/1991

 hasselt-don.christoph@probus-belgium.be

 

73

 Hasselt-Herckenrode

29/04/1998

 hasselt-herckenrode@probus-belgium.be

 

42

 Kempenland

19/12/1991

 kempenland@probus-belgium.be

 

70

 Kempen-Maas

16/10/1997

 kempen-maas@probus-belgium.be

 

86

 Landen-Pepijn

17/05/2003

 landen-pepijn@probus-belgium.be

 probuslandenpepijn.be

91

 Leuven

15/12/2005

 leuven@probus-belgium.be

 probusleuven.be

96

 Leuven-Vesalius

18/11/2008

 leuven-vesalius@probus-belgium.be

 probus-leuven-vesalius.be

83

 Maasland

15/06/2002

 maasland@probus-belgium.be

 probusmaasland.be

21

 Overijse-Zoniën

1/07/1989

 overijse@probus-belgium.be

 

102

 Pajottenland-Heyde

18/01/2011

 pajottenland@probus-belgium.be

 probus-ph.be

43

 Sint-Truiden

13/02/1992

 sint.truiden@probus-belgium.be

 probussinttruiden.be

101

 Tessenderlo

17/12/2009

 tessenderlo@probus-belgium.be

 

71

 Tienen-Thuinas

18/03/1998

 thuinas@probus-belgium.be

 

98

 Tongeren-Ambiorix

11/12/2008

 ambiorix@probus-belgium.be

 

 

Adres van de Nationale coördinator :

https://www.probus-belguim.be/index.php/nl/probus-belgium-nl/cic/de-nati...

 

PROBUS HASSELT van VELDEKE - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (2018)

 

Art. 1   Probus  is een vereniging van op rust gestelde personen, ter bevordering van de onderlinge vriendschap.

Art. 2   De voorwaarden om lid te kunnen worden zijn :

        a. minimum  55 jaar oud zijn. De maximum leeftijd voor nieuwe leden is 75 jaar. Uitzonderingen kunnen door het                 bestuur toegestaan worden mits goedkeuring van de Raad der Wijzen.

        b. voor zijn hoofdactiviteit op rust gesteld zijn of binnen het jaar worden.

 c. een academisch diploma hebben of een leidinggevende functie resp. een vrij of zelfstandig beroep hebben             uitgeoefend.

Art. 3  De procedure ter aanvaarding is :

a.  leden die een kandidaat  Probuslid kennen, stellen deze persoonlijk aan de voorzitter voor met een     curriculum vitae. Daarvoor heeft de secretaris  een standaardblad ter beschikking. Het kandidaat-lid moet 2 peters  hebben die    zijn/haar kandidatuur zullen toelichten.

 

Aanvaardingscomissie: teneinde het bestuur toe te laten een beter beeld te krijgen van een kandidaat-lid en zijn/haar partner zal een verkennnend gesprek plaatsvinden met enkele bestuursleden.

 

  b.  de voorzitter zal deze kandidatuur tijdens de volgende bestuursvergadering bekend maken. De bestuursleden         onderzoeken de aanvraag en nemen   in overleg een beslissing de kandidaat al dan niet voor te dragen voor               lidmaatschap.                

​             c.  indien de kandidatuur niet aangenomen wordt zal dit, door de voorzitter, zonder  opgave van de reden  aan de              voorsteller meegedeeld worden.

              d.  indien de kandidatuur door het bestuur aangenomen wordt, zal de voorzitter aan de peter of meter op de eerst  -          volgende algemene gewone vergadering de gelegenheid geven om de kandidatuur aan de aanwezige leden kort                  voor te stellen            

               e.  nadien hebben de leden twee weken de tijd om eventuele bezwaren persoonlijk aan de voorzitter te melden.                Bezwaren worden op de bestuursvergadering besproken. Het bestuur beslist over de al dan niet aanvaarding met                        meerderheid van stemmen.

​              f.  het nieuwe lid wordt op de volgende vergadering uitgenodigd en door zijn meter of peter voorgesteld.

 

Art. 4   Het Probusjaar  begint op 1 januari.  Tijdens de eerste vergadering van januari wordt de voorzitter geïnstalleerd.

Art. 5  De club wordt geleid door een bestuur, bestaande uit: de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de eerste past-voorzitter, de laatste  past-voorzitter en een of meer leden, die door de voorzitter worden aangewezen. Deze leden worden jaarlijks aangesteld door de voorzitter  en hun mandaat is hernieuwbaar.          

Art. 6   Ten einde de continuïteit te verzekeren kiest  de voorzitter een ondervoorzitter. Dit is de een prioriteit   van de voorzitter.   De ondervoorzitter vervangt  de voorzitter bij afwezigheid. In het volgende werkjaar wordt hij/zij voorzitter. Men kan bestuurslid worden na minimum 2 jaar lidmaatschap en een minimum aanwezigheid van 50 %.

Art. 7  Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Wie ook na aanmaning niet  betaalt, wordt geschrapt als lid. Een nieuw lid betaalt  een eenmalige toetredingsbijdrage en het  lidgeld. De leden betalen een jaarlijks lidgeld. Het lidgeld wordt betaald tussen 15 december en 31 januari van het nieuwe jaar.

Art. 8  Het bestuur  kan wegens ernstige redenen een lid royeren.

Art. 9 In principe is er tweemaal per maand  een lunchvergadering  op de tweede en de vierde woensdag  van de maand. De maaltijd wordt vooraf betaald, behoudens bijzondere omstandigheden. Elk lid moet zijn/haar aanwezigheid bevestigen door ten laatste de woensdag voor de vergadering het vastgestelde bedrag te  storten op de clubrekening BE98 4548 0860 4193.  Stortingen na  woensdag moeten bevestigd worden met een mailtje of telefoontje aan het secretariaat.         

Art. 10 Van de leden wordt een aanwezigheid van 35 % per jaar verwacht.  Het maximum aantal leden is

vastgesteld op 60. Van nieuwe leden wordt de eerste jaren een grotere aanwezigheid gevraagd, liefst ca. 80%.

Art. 11 De partners van  leden kunnen niet  worden aangenomen als effectief lid.

Art. 12 De partners van overleden leden kunnen geassocieerd lid worden en betalen een verminderd lidgeld. Zij worden uitgenodigd  voor excursies en speciale gelegenheden.

Art. 13 De lunchvergaderingen vinden normaliter plaats in “’t Driessent” te Diepenbeek. Voor speciale gelegenheden kan een andere locatie gekozen worden. (bv. Gebruik van beamer bij causerieën, …)

Dresscode: vest met das (of vlinderdasje). Juli en augustus geen dresscode. Uitstappen geen dresscode.

Art. 14 Het reglement van inwendige orde en elke wijziging eraan, wordt vastgesteld door het bestuur en bekrachtigd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid der aanwezige leden.